Dataskydds- och registerbeskriving

DATASKYDDS- OCH REGISTERBESKRIVNING

Dataskydds- och registerbeskrivning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning.

REGISTERHÅLLARE

Loviisa Historiska Hus rf

Adress Påvalsbyvägen 597   

07870 Skinnarby

FO-nummer 2349436-5

Tfn. 0505 2297 64

KONTAKTPERSON I FRÅGOR GÄLLANDE REGISTRET

Namn: Eija Temmes

E-post: eija.temmessilvonen@gmail.com Tfn. 040 753 846

REGISTRETS NAMN

Lovisa Historiska Hus kundregister.

Webbsida: https://www.loviisanwanhattalot.fi

SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter behandlas i syfte att upprätthålla nödvändiga kundkontakter samt för direkt marknadsföring. Medlemmen har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direkt marknadsföring.

REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Data som vi samlar in: Medlemmens för- och efternamn, e-postadress, adressuppgifter, samtycke till marknadsföring samt eventuella användar-ID och lösenord.

NORMALA UPPGIFTSKÄLLOR

Uppgifter som medlemmen själv uppger via vår webbsida, per telefon, per e-post eller annat motsvarande sätt.

Utlämning och överföring av personuppgifter

Informationen används endast för att hantera kundrelationer och skickas inte rutinmässigt till tredje part. Dessutom kan information lämnas i samband med aktiviteter som är relaterade till teknisk hantering av webbsidor (t.ex. server- och webbplatshantering och säkerhetskopiering) och till offentliga myndigheter enligt krav och tillåtelse enligt lag.

Den insamlade informationen kommer att lagras endast så länge som nödvändigt. Informationen används inte för marknadsföring.

Överföringar av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter överförs inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

LAGRING OCH RADERING AV INSAMLADE UPPGIFTER

Medlemsregistrets uppgifter lagras så länge som medlemskapet är i kraft. Uppgifter som inte längre behövs raderas på ett säkert sätt.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi använder den s.k. cookiefunktionen eller webbkakor för att följa med användningen av webbtjänsten samt för att förbättra kvaliteten av tjänsten. En cookie är en liten textfil som sparas av webbläsaren och lagras på användarens dator. Cookien skadar inte användarens dator eller filer.

Den här webbsidans artiklar kan innehålla inbäddat material, som t.ex. videon, bilder, artiklar osv.

Att öppna inbäddat innehåll som importeras från andra webbplatser är jämförbart med att besökaren faktiskt besöker en tredje parts webbplats. Dessa webbplatser kan samla in information från dig, använda cookies, bädda in tredjepartsspårnings cookies och övervaka interaktion med inbäddat innehåll, inklusive övervakning av interaktion om och när du är inloggad som en användare på webbplatsen.

SOCIALA MEDIER

Webbsidan har knappar för sociala medier som länkar till webbsidans egna konton på sociala medier, som Facebook och Instagram. Webbsidan själv behandlar inga plug-ins för dessa tjänster, men om du använder länkarna på webbplatsen till deras tjänster kommer Facebook och Instagram att samla in cookies av ditt besök. Vi ansvarar inte för användningen av cookieinformation som samlas in av Facebook och Instagram.

PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Medlemsregistrets uppgifter behandlas konfidentiellt. Vi utnyttjar nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, som till exempel användning av brandväggar. Registret är elektroniskt och eventuella papperskopior förstörs omedelbart. Dina uppgifter behandlas endast av de personer till vars uppgifter behandlingen av uppgifterna hör. De som behandlar dina uppgifter har tystnadsplikt. Alla som använder registret har ett personligt ID och lösenord.

KONTROLL AV UPPGIFTER

Medlemmen har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagras om medlemmen själv. Du kan utöva dina rättigheter till kontroll av uppgifter genom att lämna en dataskyddsbegäran till ovannämnda kontaktperson. Detta kan du göra med en blankett som du själv skrivit under. Kontaktpersonen svarar även på eventuella tilläggsfrågor.

RÄTT ATT UPPDATERA UPPGIFTER

Du har rätt att korrigera och uppdatera felaktiga eller otillräckliga uppgifter som berör dig. Detta sker genom att kontakta ovannämnda kontaktperson.

Medlemmarnas övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Användaren har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för marknadsföring. Detta sker genom att kontakta ovannämnda kontaktperson via e-post eller via brev.