Föreningen Lovisa Historiska Hus valde energi som tema för år 2023. Urtråkigt ämne, var en omedelbar kommentar. Kan orsaken vara att energi mera sällan uppträder i mediernas rubriker eller som huvudämne i nyheterna och vid första påseendet är något som förorsakar problem snarare än något som löser dem? Eller är en orsak att då det gäller pris och tillgång på energi eller produktionssätt så överensstämmer inte nödvändigtvis de enskilda medborgarnas intressen med det som bäst gynnar den globala befolkningen och livsmiljöerna? Eller kanske helt enkelt att det som krävs för att förstå energi – helt enkelt kräver energi.

Energi är ett mått på fysikalisk förändring, men måttet på energi är pengar. Det har du säkert noterat då du granskar hur du använder dina pengar, bland annat för boendeutgifter. Energifrågor kopplade till boendet väcker speciellt funderingar nu efter elmarknadernas “galna år” som har utmanat bostadsägarnas betalningsförmåga och efter att Europaparlamentet godkände ett lagförslag som strävar till att stimulera byggnadsrenoveringar och förbättra kännedomen om energiprestanda i byggnader.

Enligt det godkända förslaget bör alla nya byggnader vara utsläppsfria från och med år 2028. Nya byggnader bör likaså utrustas med solenergiteknik senast 2028, om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt. I grundrenoverade bostadshus borde detta ske senast 2032. Ytterst strävar direktivet till att ha en bromsande effekt på klimatuppvärmningen. Som avslutning på det här stycket kan det passa med en kärnfull definition av det svårtydda energibegreppet: energi är en möjlighet till förändring.

Vad tänker du på då du hör ordet energi? Vilka frågor dyker upp? Vilka känslor väcks till liv?

En samling länkar, som innehåller lättillgänglig information

Var och en inverkar på klimatförändringen genom sina vardagliga val. Den renaste och billigaste energin får man genom att spara energi. 40 procent av den totala energiförbrukningen kommer från boende.
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/kestava-elamantapa/tee-kestavia-valintoja/kestava-asuminen (finska)

Byggnadernas energiprestanda: EU-parlamentet godkände ett lagförslag
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230310IPR77228/parlamentet-stoder-en-klimatneutral-byggsektor-senast-2050

Bostadsbyggnader måste uppnå minst energieffektivitetsklass E senast år 2030 och energieffektivitetsklass D före 2033 på skalan A-G.
Medlemsstaterna preciserar i sina nationella grundrenoveringsplaner vilka åtgärder som krävs för att uppnå målen.
De nationella grundrenoveringsplanerna måste innefatta ett stödsystem, för att underlätta erhållandet av bidrag och finansiering.
Medlemmarna i Europaparlamentet vill också ge medlemsländerna en möjlighet att anpassa nya mål beroende på om grundrenoveringen är tekniskt och ekonomiskt lönsam och om yrkeskunnig arbetskraft finns att tillgå.

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/energy_sv
EU främjar aktivt övergången till en koldioxidfattig ekonomi. EU-lagstiftningen för energiområdet uppdateras som bäst, för att möjliggöra nödvändiga privata och offentliga investeringar i ren energi. Detta gagnar såväl miljön, nationalekonomin som konsumenterna.

Strategin för Finlands långsiktiga renoveringsbyggande.
https://ym.fi/korjausrakentamisen-strategia ( finska)
Strategin för Finlands långsiktiga renoveringsbyggande berör bostads- och servicebyggnader, tillsammans 1,4 miljoner till antalet. Det uppställda målet är att minska byggnadernas koldioxidutsläpp med 90 procent från 2020 års nivå före år 2050.
I strategin presenteras en översikt över Finlands byggnadsbestånd, målsättningar för energieffektiviteten, kostnadseffektiva renoveringsåtgärder och deras finansiering samt de politiska åtgärder, som främjar en renovering som gör byggnaderna energieffektiva och, vad gäller uppvärmning, koldioxidsnåla.

Energicertifikat
https://www.motiva.fi/sv/hem_och_boende/byggande/energicertifikat
https://www.motiva.fi/files/16351/Mika_on_rakennuksen_energiatodistus_-esite_2018.pdf (finska)
https://www.motiva.fi/files/16350/Energiatodistus_-_Lukuohje_2018.pdf finska)
Energicertifikatet är ett verktyg för att jämföra byggnadernas energieffektivitet vid köp och uthyrning. Energicertifikat måste enligt lagen uppgöras för nybyggen då man anhåller om bygglov och för befintliga byggnader vid försäljning eller uthyrning.

Riksomfattande energirådgivning
https://www.motiva.fi/sv/hem_och_boende/energiradgivning_for_konsumenter
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta (finska)
Asiaa energiasta är en riksomfattande rådgivningsservice för konsumenter, där du kan få kunskap och ideer om hur en vardag i hemmet kan spara energi och skona miljö och klimat. Servicen upprätthålls av Motiva Ab. Om du önskar personlig energirådgivning skall du kontakta landskapets energirådgivare! Energimyndigheten finansierar regional energirådgivning i alla Finlands landskap utom Åland fram till 1.5.2025.

Energivokabulär och-enheter
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/energiasanasto_ja_-yksikot (finska)
En snabbguide till energibegreppen: Energiasanasto
Energienheter: Teho- ja energiayksiköt

Informationspaket om elavtal
https://energiavirasto.fi/sv/information-for-hushall
De finländska hushållen bekymrar sig över prisnivån på el, över tillgången på elavtal och om elen kommer att räcka till. Energimyndigheten har publicerat ett informationspaket om byte av elförsäljare, val av elavtal och andra problem på sina egna hemsidor.

Information på flera språk på nätet
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen (finska)
På nätet finns information om energisparande och hur man undviker elbrist på många språk på följande hemsidor:

  • Helsingfors stad upprätthåller Save Energy på finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska, arabiska.
  • Åbo stad hustavlor för energisparande på följande språk: finska, svenska, albanska, arabiska,
  • engelska, kurdiska, persiska, somaliska, ukrainska, ryska.
  • Arbets- och näringsministeriet, information om energisparande på följande språk: finska, svenska, engelska, ryska, estniska, ukrainska, kinesiska, persiska, arabiska.
  • Myndigheternas och räddningsväsendets Power Outage: finska, svenska, engelska.

Ännu några åsikter om EU-direktivet och dess följder.

Europaparlamentets föredragande för EU-direktivet för byggnaders energiprestanda, Ciarán Cuffe (Greens/EFA, Irlanti), höll en presskonferens där han presenterar parlamentets ståndpunkt: “Prisökningarna på energi har gjort energiprestandan och sparåtgärderna ännu viktigare än tidigare. Byggnadernas energieffektivitetsåtgärder skär ner på elräkningarna och minskar vårt importberoende. Vi vill att den nya lagen minskar på såväl energifattigdom som utsläpp. ”Det är en tillväxtstrategi, som också skapar en mängd kvalificerade arbetsplatser inom olika sektorer som byggande, renovering och förnybar energi i Europa.”

https://svenska.yle.fi/a/7-10030607
Kommer direktivet att träda i kraft? EU-parlamentet godtog industriutskottets förslag i mars. Härnäst behandlar EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet förslaget. Ministerrådet har kommit med många modifierande ändringsförslag, så förslaget kan ännu komma att ändras. Även Finland stöder mer moderata bestämmelser. Målsättningen att minska utsläppen är gemensam. Miljöministeriets miljöråd Maarit Haakana konstaterar också att förslaget till direktiv för byggnaders energiprestanda kan komma att ändras under förhandlingarna.

Suomen Omakotiliitto ry
https://www.sttinfo.fi/uutishuone/suomen-omakotiliitto-ry?publisherId=67340313
https://www.omakotiliitto.fi/sv
Småhusägarna föregångare
Småhusägarna har redan varit föregångare för att minska energianvändningen i boendet, påpekar Marju Silander från Omakotiliitto. Jordvärme, luftvärmepumpar, solenergi och antalet luftvattenpumpar ökar kontinuerligt i hushållen på frivillig bas och med stimulans. Istället för tvång borde man absolut sporra hushållen och anvisa finansiering.